บริการด้านต่อวีซ่า และต่อใบอนุญาตทำงาน
 
ต่อวีซ่าMOU ลาว กัมพูชา พม่า

ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท

เอกสารที่ต้องใช้

  1. ผลตรวจสุขภาพและใบเสร็จฉบับจริงจากโรงพยาบาล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง 3 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 3 ฉบับ
- กรณีถ้าไม่ใช่เจ้าบ้าน ขอสำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน และทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน 1 ชุด
- กรณีเช่าสถานที่ ขอสัญญาเช่า และ เอกสารสำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า 1 ชุด

4. ทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามีกิจการ) 3 ฉบับ
5. หนังสือรับรองบริษัท(กรณีเป็นบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน เซ็นและประทับตราทุกหน้า)  3 ฉบับ
6. เล่มพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานฉบับจริง
7. รูปถ่ายคนงาน ฉากหลังขาว 4 รูป 1.5 นิ้ว ใส่เสื้อมีปก
8. สำเนาบัตรทำงาน ถ่ายหน้าหลัง 1 ชุด


*เอกสารทั้งหมดเซ็นสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นบริษัทเซ็นประทับตราแบบฟอร์มและมอบอำนาจ

ถ้าย้ายนายจ้างต้องมีเอกสารแจ้งเข้านายจ้าง ใหม่กรณีนายจ้างเก่าแจ้งออกละเปลี่ยนนายจ้างเองจะต่อไม่ได้ ต้องดำเนินการทำ MOU ใหม่
หากเคยต่อวีซ่า 2 ปีหลัง เมื่อครบ 4 ปีแล้ว ต้องดำเนินการ MOU ใหม่

Powered by MakeWebEasy.com