บริการเปลี่ยนนายจ้าง แจ้งออก
 
 
เปลี่ยนนายจ้าง MOU และบัตรชมพู

เอกสารนายจ้างเก่า
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1   ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1   ฉบับ
 3. เซ็นใบแจ้งออก (ไม่ต้องระบุสาเหตุ)
 4. เซ็นใบมอบอำนาจ
 5. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  1   ฉบับ (ถ้าเป็นบริษัท เซ็นประทับตรารับรองทุกหน้า)

เอกสารนายจ้างใหม่
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1   ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1   ฉบับ
 3. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  1   ฉบับ (ถ้าเป็นบริษัท เซ็นประทับตรารับรองทุกหน้า)
 4. ใบมอบอำนาจ
 5. เอกสารอื่นๆ ตามแต่พื้นที่  (เช่นทะเบียนพาณิชย์หรือสัญญาเช่าหากลงร้านค้าหรือกิจการ)
 6. พาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานจริง
 7. รูปถ่ายฉากจาว 1.5 นิ้วใส่เสื้อมีปก 4 รูป
เอกสารทั้งหมดเซ็นสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นบริษัทเซ็นและประทับตราแบบฟอร์มและมอบอำนาจ

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนนายจ้าง
 • กลุ่มบัตร MOU 4000 บาท
 • กลุ่มบัตรสีชมพู 2500 บาท


หมายเหตุ

 1. หากนายจ้างเก่าแจ้งออก ต้องมายื่นเปลี่ยนนายจ้างให้เสร็จใน 30 วัน 15วัน สำหรับกลุ่มบัตรชมพู การเปลี่ยนนายจ้างนายจ้างเก่าต้องแจ้งยินยอมว่าเลิกจ้างเท่านั้นถึงจะย้ายได้
 2. หากใบแจ้งออกเกิน 30 หรือ 15 วัน (บัตรชมพู) ต้องทำ mou ใหม่


แจ้งออก

เอกสารนายจ้าง

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เซ็นใบแจ้งออก (ระบุสาเหตุ)
 4. เซ็นใบมอบอำนาจ
 5. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 คนเดือน (ถ้าเป็นบริษัท เซ็นประทับตรารับรองทุกหน้า)
 6. สำเนาพาสปอร์ตและบัตรทำงานลูกจ้าง
กรณีที่แจ้งออกแล้ว ไม่สามารถทำเรื่องย้ายกลับได้ ต้องดำเนินการ MOU ใหม่เท่านั้น

 
Powered by MakeWebEasy.com