บริการดำเนินการ MOU ขอใบอนุญาตทำงาน
 

MOU สัญชาติพม่า 

ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ราคาเริ่มต้น คนละ 21,000บาท รวมทุกอย่างยกเว้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเดินทางขาไปพม่า 2 รอบ
 • ชำระงวดแรก 5,000  หลังรับเอกสาร
 • ชำระงวดที่สอง 5,000 ก่อนไปเซ็นสัญญา
 • ชำระงวดสุดท้าย ทั้งหมด ก่อนไปรับบัตรทำงาน
ใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 4-5เดือน ขั้นตอนแรกยื่นเอกสารในประเทศไทย รอประมาณ 2เดือนครึ่ง จึงนัดไปเซ็นต์สัญญาที่ย่างกุ้ง จากนั้นคนงานต้องรอให้วีซ่าอนุมัติอีกประมาณ2เดือนที่พม่า จึงจะได้ถึงขั้นตอนเซ็นรับตัว รับวีซ่า ตรวจร่างกาย อบรมและรับบัตรทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับบุคคลธรรมดา
 1. สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ  
  - กรณีถ้าไม่ใช่เจ้าบ้าน ขอสำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน และทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน 1 ชุด
  - กรณีเช่าสถานที่ ขอสัญญาเช่า และ เอกสารสำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า 1 ชุด
  - ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้าจดทะเบียน)  4 ฉบับ
 3. รูปถ่ายกิจการ 3 รูป มีรูปที่เห็นภายใน เห็นป้ายชื่อกิจการ
 4. แผนที่ตั้งกิจการ บ้าน 4 ชุด
**เอกสารทั้งหมดเซ็นสำเนารับรองถูกต้อง นายจ้างบุคคลธรรมดาต้องมีกิจการมารองรับลูกจ้าง

เอกสารสำหรับลูกจ้าง
 • สำเนาบัตรประชาชนพม่า
 • สำเนาทะเบียนบ้านพม่า
 • เอกสารพาสปอร์ต หรือ บัตรชมพูที่หมดอายุ
 • รูปถ่ายคนงาน 1.5 นิ้ว 12ใบ ฉากขาว ใส่เสื้อมีปก
 • รูปถ่ายที่พักลูกจ้าง
 • รูปถ่ายคู่นายจ้าง เพื่อยืนยันว่าเคยทำงานในไทย

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับบริษัท
 1. หนังสือรับรองบริษัท 4 ฉบับ (อายุไม่เกิน 3 เดือน เซ็นและประทับตราทุกหน้า)           
 2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท 4 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ 4  ฉบับ
 4. รูปถ่ายกิจการบริษัท 3 รูป มีรูปที่เห็นภายในกิจการ เห็นป้ายชื่อกิจการ บ้านเลขที่
 5. แผนที่ตั้งกิจการบริษัท 4 ชุด
 6. หากเป็นกิจการรับเหมาให้ใช้หนังสือสัญญารับเหมา และเอกสารผู้ว่าจ้าง
*เอกสารทั้งหมดเซ็นสำเนารับรองและประทับตราบริษัทประกอบในเอกสารด้วย


Powered by MakeWebEasy.com