บริการดำเนินการ MOU ขอใบอนุญาตทำงาน


MOU สัญชาติลาว

ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนแรงงาน
17,000/คน รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะเดินทางไปเวียงจันทร์ โดยแบ่งจ่ายดังนี้
 • ชำระงวดแรก 8,500 หลังจากรับเอกสารแล้ว
 • ชำระงวดหลัง 8,500 ก่อนเดินทางไปเวียงจันทร์

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับบุคคลธรรมดา
 1. สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ  
  - กรณีถ้าไม่ใช่เจ้าบ้าน ขอสำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน และทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน 1 ชุด
  - กรณีเช่าสถานที่ ขอสัญญาเช่า และ เอกสารสำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า 1 ชุด
  - ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้าจดทะเบียน)  4 ฉบับ
 3. รูปถ่ายกิจการ บ้าน 3 รูป มีรูปที่เห็นภายใน เห็นป้ายชื่อกิจการ บ้านเลขที่
 4. แผนที่ตั้งกิจการ บ้าน 4 ชุด
*เอกสารทั้งหมดเซ็นสำเนารับรองถูกต้อง

เอกสารสำหรับลูกจ้าง
 • สำเนาพาสปอร์ต  1 ฉบับ (ไม่ต้องเซ็นสำเนารับรอง)
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว ฉากขาว ใส่เสื้อมีปก 12 รูป

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับบริษัท
 1. หนังสือรับรองบริษัท 4 ฉบับ (อายุไม่เกิน 3 เดือน เซ็นและประทับตราทุกหน้า)           
 2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท 4 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ 4  ฉบับ
 4. รูปถ่ายกิจการบริษัท 3 รูป มีรูปที่เห็นภายในกิจการ เห็นป้ายชื่อกิจการ บ้านเลขที่
 5. แผนที่ตั้งกิจการบริษัท 4 ชุด
 6. หากเป็นกิจการรับเหมาให้ใช้หนังสือสัญญารับเหมา และเอกสารผู้ว่าจ้าง
*เอกสารทั้งหมดเซ็นสำเนารับรองและประทับตราบริษัทประกอบในเอกสารด้วย

เอกสารสำหรับลูกจ้าง
 • สำเนาพาสปอร์ต  1 ฉบับ (ไม่ต้องเซ็นสำเนารับรอง)
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว ฉากขาว ใส่เสื้อมีปก 12 รูป

 

Powered by MakeWebEasy.com